REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.ARTUSGIFT.PL

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis www.artusgift.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki składania Rezerwacji Produktów, zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktów oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.artusgift.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz przedsiębiorców. W przypadku niespełnienia warunku określonego w niniejszym punkcie, Usługobiorca jest proszony o opuszczenie strony Serwisu.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.artusgift.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (U. 2016 poz. 1823),
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.artusgift.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 2. FORMULARZ REZERWACJI (KOSZYK) – formularz dostępny na stronie internetowej www.artusgift.pl umożliwiający dokonanie Rezerwacji Produktu.
 3. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Rezerwacjach.
 6. PRODUKT – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. PUNKT STACJONARNY – sklep stacjonarny Sprzedawcy przy ul. Dworskiej 116, 05-124 Góra, w którym następuje wydanie Produktu.
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 9. REZERWACJA– oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą w Punkcie Stacjonarnym.
 10. SERWIS – Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.artusgift.pl.
 11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Artur Cegiełka wykonujący działalność gospodarczą pod firmą ARTUS Group Artur Cegiełka wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Dworcowa 116, 05-124 Góra, NIP: 5311242819, REGON: 360672172, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@artusgift.pl, numer telefonu: +48 606 978 747, 668 106 104.
 12. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.
 13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą w Punkcie Stacjonarnym, za pośrednictwem Serwisu.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 15. USŁUGOBIORCA – pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH REZERWACJI

 1. Serwis www.artusgift.pl umożliwia złożenie Rezerwacji Produktów za pośrednictwem sieci Internet, których odbiór jest możliwy w Punkcie Stacjonarnym.
 2. Produkty prezentowane w Serwisie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Produkty stanowiące alkohol będą wydawane jedynie osobom pełnoletnim i trzeźwym.
 4. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr 19/B/10/2015, powyżej 18% nr 19/C/10/2015 wydane przez Wójta Gminy Wieliszew, na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231).
 5. Rezerwacji napojów alkoholowych mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie i trzeźwe w momencie jej dokonywania.
 6. Miejscem zawierania Umów Sprzedaży jest Punkt Stacjonarny położony przy ulicy Dworskiej 116, 05-124 Góra.
 7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, dokonując Rezerwacji, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 8. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów odbioru/dostawy.
 9. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili dokonania przez Klienta Rezerwacji. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po dokonaniu przez Klienta Rezerwacji.
 10. Rezerwacji można składać:
  • poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Rezerwacji tzw. koszyk (Serwis www.artusgift.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@artusgift.pl,
  • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 606978747, 668106104.
 11. W celu dokonania Rezerwacji, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Serwisie.
 12. Warunkiem dokonania Rezerwacji w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w momencie dokonywania Rezerwacji.
 13. Serwis realizuje Rezerwacje dokonane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Punktu Stacjonarnego tj. od 8.00 do 16.00 w dni robocze. Rezerwacje dokonane w dni robocze po godz. 12.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 14. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Rezerwacje na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze dokonanie przez Klienta Rezerwacji udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.
 2. Po dokonaniu Rezerwacji Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Rezerwacji do realizacji powoduje związanie Klienta jego Rezerwacją. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Rezerwacji do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Rezerwacji do realizacji zawiera:
  • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Rezerwacji,
  • formularz odstąpienia od umowy (możliwość użycia wyłącznie przez Konsumentów),
  • niniejszy Regulamin,
  • fakturę pro forma na kwotę 100% wartości brutto Rezerwacji.
 5. Z chwilą odbioru Produktu, o którym mowa w § 6 pkt 1 Regulaminu, w Punkcie Stacjonarnym zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT na życzenie Klienta), która będzie dołączana do Produktu.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. W przypadku Rezerwacji dokonanej zgodnie z § 3 pkt 6.1 (Formularz Rezerwacji – tzw. koszyk) Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl),
  • płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.
 2. W przypadku Rezerwacji dokonanej zgodnie § 3 pkt 6.2 oraz 6.3 (telefonicznie, mailowo) Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.
 3. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym Klient zobowiązany jest do:
  • dokonania zapłaty 50% wartości brutto Rezerwacji z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej, na rachunek bankowy numer: 29 1090 2590 0000 0001 3394 7454 Santander Bank Polska S.A., IBAN Santander Bank Polska: PL 29 1090 2590 0000 0001 3394 7454 (Kod SWIFT WBKPPLPP – niezbędny przy płatnościach zagranicznych), ARTUS Group Artur Cegiełka, ul. Dworcowa 116, 05-124 Góra, NIP: 5311242819. W tytule przelewu należy wpisać „Rezerwacja nr……..”;
  • przesłania potwierdzenia wykonania płatności na adres sklep@artusgift.pl w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia wykonania przelewu;
  • zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania od Sprzedawcy informacji w formie elektronicznej, że Rezerwacja została zrealizowana i Produkt jest gotowy do odbioru, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 1. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Rezerwacji. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych odbiorcy i danych adresowych.
 3. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1, 1.2 oraz 2.1, Produkt zostanie wydany odbiorcy dopiero po jego opłaceniu w całości.
 4. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami i wyboru płatności opisanej w pkt 1.3 lub 2.2 Produkt zostanie wydany odbiorcy dopiero po opłaceniu 50% wartości brutto Rezerwacji.

§ 6

KOSZT, TERMIN KOMPLETOWANIA I SPOSOBY ODBIORU PRODUKTU

 1. Klient może odebrać Produkt w Punkcie Stacjonarnym poprzez:
  • pełnoletnią osobę umocowaną do odbioru w jego imieniu,
  • pełnoletniego przedstawiciela firmy kurierskiej.
 2. Odbiór, o którym mowa w pkt 1.1 niniejszego paragrafu jest bezpłatny. Koszty odbioru Produktu przez kuriera, o których mowa w pkt 1.2 niniejszego paragrafu, są ustalane indywidualnie z Klientem i są uzależnione od wymiarów przesyłki oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  • Czas kompletowania Produktu wynosi:
 4. dla Klientów będących Konsumentami od 3 do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia Rezerwacji do realizacji przez Sprzedawcę,
 5. dla Klientów niebędących Konsumentami od 3 do 7 dni roboczych od momentu otrzymania od Klienta potwierdzenia zapłaty za minimum 50% wartości brutto Rezerwacji;
  • Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych od nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 6. Klient, w tym Klient spoza Polski, może odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem.
  • Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@artusgift.pl lub pisemnie na adres: Dworcowa 116, 05-124 Góra.
  • W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  • Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Dworcowa 116, 05-124 Góra.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
  • W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
  • Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na adres e-mail wskazany w reklamacji lub na innym trwałym nośniku.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Dworcowa 116, 05-124 Góra.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Rezerwację, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Rezerwacji, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. W okresach przedświątecznych termin realizacji Rezerwacji oraz dostawy może ulec wydłużeniu, za co Sprzedawca nie odpowiada w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 10

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • dokonywanie Rezerwacji Produktu,
  • prowadzenie Konta w Serwisie,
  • System Opinii.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 11

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na dokonywaniu Rezerwacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dokonania Rezerwacji albo zaprzestania jej dokonywania przez Usługobiorcę.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 12

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@artusgift.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 13

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).
  • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@artusgift.pl.
  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 14

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.artusgift.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Artura Cegiełki wykonującego działalność gospodarczą pod firmą ARTUS Group Artur Cegiełka, ul. Dworcowa 116, 05-124 Góra, NIP: 5311242819, REGON: 360672172. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.artusgift.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.artusgift.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.artusgift.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.artusgift.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sprzedawcą, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.